Kasmetinės teisės psichologijos konferencijos „Teisės psichologija: mokslas ir taikymas“ paskirtis – suburti mokslininkus ir praktikus, dirbančius įvairiose teisės psichologijos srityse, aptarti ir apibendrintijų patirtį, šiuolaikinius mokslinius tyrimus bei jų taikymo galimybes praktiniame darbe, aptarti srities problemas, jų sprendimų būdus, nubrėžti teisės psichologijos vystymosi perspektyvas.

Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio teisės psichologijos srities specialistai. Konferencijoje bus reprezentuotos tradicinės ir naujai atsirandančios sritys, apžvelgiami teoriniai ir taikomieji aspektai: profesiniai teisės psichologo paruošimo klausimai, teisės psichologo profesinės etikos problemos, psichologinės ekspertizės paskirtis, psichologo, atliekančio ekspertizes, profesinė kvalifikacija ir jo vaidmuo civiliniame bei baudžiamajame procesuose, apklausos atlikimo ypatumai, parodymų patikimumo nustatymas, melagingi parodymai, melo detektoriaus testo taikymo ypatumai, teisės pažeidėjo pakartotinio nusikalstamumo ir jo keliamos rizikos įvertinimas, nuteistojo rizikos įvertinimas ir išorinė bei vidinė klasifikacija, pavojingų teisės pažeidėjų psichologinis įvertinimas, intervencijų, taikomų teisės pažeidėjams, efektyvumo įvertinimas, suvokto teisingumo psichologiniai aspektai, visuomenės pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis problema ir jos sprendimo būdai.